Master na Master in de Milieusanering en het Milieubeheer (INMILI)

Visie

 

De visie van de ‘ManaMa in de Milieusanering en het Milieubeheer’ (INMILI) is om milieudeskundigen te vormen met een uitgesproken profiel, door te focussen op kennis en begrip van drie pijlers:

 • de analyse en het begrijpen van het milieuprobleem;

 • de technologie voor preventie en remediëring van het milieuprobleem;

 • het juridisch/beheerskader van de milieuproblematiek.

De benadering van het milieuprobleem is kwantitatief, en niet enkel beschrijvend. Het beoogde eindniveau, de opbouw van het programma, en de toetsing, zijn hierop afgesteld.

Deze master na master is de enige eenjarige Nederlandstalige opleiding in Vlaanderen die deze specifieke multidisciplinaire aanpak volgt, en is ook als enige ManaMa door de overheid erkend als aanvullende vorming voor het eerste niveau voor milieucoördinatoren.

Domein-specifieke leerresultaten

De domeinspecifieke leerresultaten (DLR) van ‘INMILI’ geven volledig weer wat de student bij zijn afstuderen moet kennen, begrijpen en doen, én hoe de afgestudeerde dit kan aantonen.

De afgestudeerde:

1. Heeft de competentie om een (complex) milieuvraagstuk als mens-milieuprobleem te herkennen, kritisch te analyseren en een probleemstelling terzake te formuleren.

2. Kan milieuvraagstukken in  een dynamisch, maatschappelijk (zoals beleidsmatig, juridisch, economisch, technologisch) en wetenschappelijk perspectief plaatsen, van lokaal tot mondiaal en geïnspireerd door een context van duurzame ontwikkeling.

3.Is in staat zelfstandig relevante informatie over een afgelijnd milieuvraagstuk te ontsluiten en onderzoek naar dat milieuvraagstuk op te zetten, uit te voeren, daarover te rapporteren en aanbevelingen te formuleren voor interventie en voor verder onderzoek.

4. Is in staat om op basis van verworven inhoudelijke en methodische kennis en  vaardigheden ten aanzien van kennisintegratie, een verdiepende bijdrage op academisch niveau te leveren die relevant is voor het oplossen en voorkomen van milieuproblemen.

5. Is geoefend om in een multidisciplinaire setting samen te werken.   Beschikt over de vereiste sociale en communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk) om in een team te werken.

6. Is in staat in een zowel wetenschappelijke als niet-wetenschappelijke context te communiceren over milieuvraagstukken en hun aanpak, en daarover wetenschappelijk verantwoorde standpunten in te nemen en te bediscussiëren.

7. Geeft in het reflecteren over milieuvraagstukken en de actuele bijdrage van milieuwetenschappers hieraan blijk van een  open, creatieve en kritische  geest en attitude. 

8. Is geoefend om binnen de grenzen van de eigen competenties op een gestructureerde wijze een autonome rol op te nemen als milieuprofessional, bijvoorbeeld als onderzoeker, adviseur en/of medewerker bij zowel academische, overheids- als private (profit en non-profit) organisaties.

9. Heeft een doorgedreven kennis van de processen in natuurlijke en verstoorde ecosystemen, van bronnen en oorzaken van milieuverontreiniging (lucht/bodem/water), evenals van afvalproblematiek en milieudegradatie in het algemeen.

10. Heeft een doorgedreven inzicht in het onderzoeken van bodem-, lucht, -(grond)waterverontreiniging op chemisch, fysisch, (micro)biologisch, ecologisch en ecotoxicologisch vlak.  

11. Heeft een doorgedreven kennis van de preventie van milieuverstoring en van de technologie voor het remediëren ervan.

12. Kan milieurisico’s inschatten en maatregelen voorstellen/implementeren om ze te beheersen

13. Is vertrouwd met de milieuwetgeving en de milieueconomische instrumenten evenals milieuzorgsystemen en  milieueffectrapportering. 14. Is in staat  de functie van milieucoördinator A uit te oefenen.

Studieprogramma

Een gedetailleerd overzicht van het studieprogramma is te vinden hier.

Toelatingsvoorwaarden

De toelatingsvoorwaarden zijn opgenomen in de studiegids van UGent.
Indien u niet rechtstreeks toelaatbaar bent voor deze opleiding, dient u een aanvraag te richten tot het CES&T via info.cms@ugent.be:

 • met de mededeling dat u zich wenst in te schrijven voor de opleiding 'ManaMa in de Milieusanering en het Milieubeheer'
 • een overzicht van je gevolgde studies
 • met als bijlagen een kopie van het behaalde diploma en van de puntenlijsten (met de vermelding van alle vakken van de volledige opleiding, dus niet enkel het laatste jaar) en een omschrijving van de gevolgde vakken (ev. met link naar de studiegids)

Erkenning milieucoördinator

Deze opleiding is door de Vlaamse overheid erkend als ‘aanvullende vorming van het eerste niveau voor milieucoördinatoren' (milieucoördinator niveau A)
Meer info? LNE

Beroepsperspectieven

Deze opleiding beoogt de vorming van milieudeskundigen die een functie kunnen bekleden

 • binnen overheidsinstellingen
 • gemeentebesturen
 • milieuadviesbureaus (bedrijven die tussenkomen bij de uitvoering van milieuaudits, het aanvragen van milieuvergunningen, al of niet met milieueffectrapportage, het helpen uitvoeren van een milieuzorgsysteem, het vervullen van het extern milieucoördinatorschap, ...)
 • specifieke milieubedrijven (bedrijven die o.m. verantwoordelijk zijn voor de bouw en exploitatie van rioolwaterzuiveringsinstallaties, ...
 • diverse industrieën.

Aangezien de ‘ManaMa in de milieusanering en het milieubeheer’ door de overheid (LNE) erkend is als ‘aanvullende vorming van het eerste niveau voor milieucoördinatoren’ moeten de afgestudeerden ook de taak van ‘milieucoördinator niveau A’ kunnen uitvoeren in een bedrijf of als externe milieucoördinator kunnen fungeren.

Vóór de aanvang van het nieuw academiejaar organiseren we een infovergadering voor de nieuwe studenten. Tijdens deze infovergadering wordt een voorstelling van het Centre Environmental Science & Technology (CES&T), UGent gegeven en krijgen de studenten algemene informatie over hun opleiding. Ook praktische zaken (definitief uurrooster, onderwerpen masterproef, ...) worden dan doorgegeven.
Check de nieuwsberichten voor de effectieve datum.