InspiringEvenings@UGent-FBW

 (Voor een Nederlandse versie, zie onderaan)

On the occasion of the honorary doctorate degree of Prof. Mark van Loosdrecht, awarded by Ghent University (Faculty of Bioscience Engineering), CES&T organises an event on March 19th to boost interaction with stakeholders in the field of environmental technology and sustainability. Why the faculty nominated prof. Mark van Loosdrecht for an honorary doctorate, becomes clear from this movie.

Date and time: March 19, 2015     17:00 - 22:00

Location: Coupure Links 653, 9000 Gent

Programme

17.00-18.00h: Keynote speech Mark van Loosdrecht, Oehoe (Building E)

Prof. Mark van Loosdrecht (TUDelft) presents "Innovation in Wastewater Technology": Wastewater treatment relies already 100 years on the activated sludge process, and is typically considered a conservative field. With the strong increase in human population and wealth there is however a need to drastically innovate this field. This lecture will discuss drivers for innovation and will point to the developments related to compact systems, energy neutrality, resource recovery and integration of wastewater treatment into urban societies.

18.00-19.30h: Reception offered by the faculty, Peristilium (Building E)

With prominent guest including Christophe Peeters (councillor of finance, parties, small businesses and innovation at the city of Ghent), Willy Verstraete (awarded the Einstein Professorship), Vincent Volckaert (Protos, NGO for better water management), Steven Vromman (the Low Impact Man) and Danielle Baetens (manager within Grant@vice) sharing their vision on environmental technology and sustainability. Also Jan Briers, gouvernor of the province of East Flanders will be present.

19.30-22.00h: Walking dinner (Building F)

Lively and groundbreaking discussions between representatives from academia, industry en governing instances. The participation fee for this exclusive part is €100.

 

More information

Professor Mark van Loosdrecht (°1959) is a full professor and Group leader Environmental Biotechnology at Delft University of Technology. Van Loosdrecht studies and influences the characteristics of microorganisms and microbial communities in technical systems. His research on the behaviour of bacteria under dynamic conditions has led to new methods for wastewater treatment and for extracting valuable materials from waste. For a teaser, click here.

 

How to live within the boundaries of one planet? According to Steven Vromman we can do this in the first place by undertaking action as an individual in our everyday lives (see his book 'Stop met klagen'). This Ghent environmental activist is widely known for his own Low Impact way of living and his respective messages. We are wondering what he can tell us on the role of technology and industry in this matter... To check out his TED-talk, click here.

 

Vincent Volckaert is the general manager of PROTOS, a Belgian NGO dedicated to providing better water management. A fair acces to water is a fundamental human right. Water is, besides the source of life, also the lever for economical and social development for underpriviliged people in the South. For PROTOS, working with water means giving equal opportunities to people by taking care of safe potable water and proper sanitation, or by using water optimally for agriculture. Already for 36 years, PROTOS is putting up programmes in 9 developing countries, together with local partners like local NGO's, farmers and local authorities. PROTOS urges local populations to cooperate and find solutions for their water-related problems. For the website, click here.

 

Willy Verstraete is emeritus professor at Gent University. He obtained his PhD degree in the field of microbiology at Cornell University, his research focuses on microbial research management and resource recovery. He has been head of the department of Microbial ecology and technology, at the faculty of bio-science engineering, for many years, but has also been instrumental in the creation of several successful spin-offs in the field of applied microbial ecology. He has won many national and international awards, but most important of all, he is an inspiring speaker, spreading his motivation and a professor in the true meaning of the word. For sneak peak, please check here.

 

Ghent is a creative, innovating city on a scientific, technological and artistic level. A strong management allows Ghent to attract new talent as well as new entrepreneurs. Together with the university, university colleges and (small) businesses, the aim is to make Ghent a waterfall of creativity, a breeding ground for new ideas and technologies. A real Smart City. Christophe Peeters, himself a civil engineer from UGent, and now councillor of finance, parties, small businesses and innovation at the city of Ghent, will explain more about Ghent and innovation. You can find his website here.

 

Danielle Baetens, as manager within Grant@vice, supports companies as well as governments and universities in writing local and European grant files. Danielle is a chemical engineer from Ghent University and obtained her doctorate in the domain of phosphate removal from wastewater. After her research at Ghent University and at Vito, she specialized in supporting innovation for third parties. Grant@vice seeks not only finding grants for its customers, but supports them in setting up an effective research process in which results of the project are a strengthening of the business dynamics. Danielle also sets up consortia involving different partners, each contributing with a clear added value.

 

Multimedia

 

 

Our sponsors


 

 (For an English version, scroll up)

Prof. Mark van Loosdrecht ontvangt binnenkort het eredoctoraat, uitgereikt door de Universiteit Gent (faculteit Bio-ingenieurswetenschappen). Naar aanleiding daarvan organiseert CES&T een event op 19 maart om interactie tussen verschillende partijen in de milieutechnische sfeer te stimuleren. Waarom de faculteit prof. Mark van Loosdrecht heeft genomineerd voor een eredoctoraat, ziet u in dit filmpje.

Datum en tijd: 19 maart 2015     17:00 - 22:00

Locatie: Coupure Links 653, 9000 Gent

Programma

17.00-18.00h: Keynote speech door Mark van Loosdrecht, Oehoe (Gebouw E)

Prof. Mark van Loosdrecht (TUDelft) presenteert "Innovatie in afvalwaterzuivering": Afvalwaterzuivering berust al 100 jaar op het actiefslibproces en wordt typisch beschouwd als een conservatief domein. Omwille van de sterk toenemende wereldbevolking en rijkdom is er echter een sterke noodzaak tot innovatie. Deze lezing behandelt de drijfveren voor innovatie en belicht ontwikkelingen gerelateerd aan compacte systemen, energie­neutraliteit, herwinning van grondstoffen en integratie van afvalwaterzuivering in de geïndustrialiseerde samenleving.

18.00-19.30h: Receptie aangeboden door de faculteit, Peristilium (Gebouw E)

Met prominente gasten zoals Christophe Peeters (schepen van financiën, feesten, middenstand en innovatie), Willy Verstraete (bekroond met het Einstein Professorship), Vincent Volckaert (Protos, NGO voor beter waterbeheer), Steven Vromman (de Low Impact Man) en Danielle Baetens (manager bij Grant@vice) die hun visie delen over milieutechnologie en duurzaamheid. Ook Jan Briers, gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, zal aanwezig zijn.

19.30-22.00h: Walking dinner (Gebouw F)

Levendige grensverleggende gesprekken tussen vertegenwoordigers uit academia, industrie en beleid. De deelnameprijs voor dit exclusieve deel bedraagt €100.

 

Meer informatie

Professor Mark van Loosdrecht (°1959) is full professor en hoofd van de onderzoeksgroep Milieubiotechnologie aan de Technische Universiteit Delft. Van Loosdrecht bestudeert en beïnvloedt de karakteristieken van micro-organismen en microbiële gemeenschappen in technische systemen. Zijn onderzoek naar het gedrag van bacteriën onder dynamische condities heeft geleid tot nieuwe methoden voor afvalwaterzuivering en om waardevolle grondstoffen te recupereren uit afval. Voor een teaser, klik hier.

 

Hoe te leven binnen de grenzen van één planeet? Volgens Steven Vromman kunnen we dit ten eerste doen door als individu zelf actie te ondernemen in het dagdagelijks leven (zie zijn boek ‘Stop met klagen’). Deze Gentse milieuactivist is alom bekend door zijn eigen Low Impact-levenstijl en om het verkondigen van deze. Benieuwd of hij ons ook kan informeren welke rol technologie en industrie daarin kunnen spelen... Om zijn TED-talk te bekijken klik je hier.

 

Vincent Volckaert is de directeur bij PROTOS, een Belgische ngo die zich inzet voor beter waterbeheer. Een eerlijke toegang tot voldoende water is een fundamenteel mensenrecht. Water is naast bron van leven ook dé hefboom voor economische en sociale ontwikkeling voor kansarmen in het Zuiden. Voor PROTOS betekent werken met water dan ook gelijke kansen geven aan deze mensen door te voorzien in veilig drinkwater of een proper toilet, of door het beschikbare water optimaal te benutten voor hun landbouw. Al 36 jaar zet PROTOS programma’s op in 9 landen in het Zuiden samen met lokale partners zoals lokale ngo's, boeren- of gebruikersorganisaties en plaatselijke overheden. We sporen de lokale bevolking aan om samen te werken en zelf oplossingen te vinden voor hun problemen gerelateerd aan water. Meer weten over PROTOS, neem dan hier een kijkje.

 

Willy Verstraete is emeritus professor aan de Universiteit Gent. Hij behaalde zijn doctoraat in het domein van de microbiologie aan Cornell University, zijn onderzoek focust op microbial resources en resource recovery. Hij was voor vele jaren hoofd van de vakgroep Microbiële ecologie en technologie aan de faculteit bio-ingenieurswetenschappen, maar was tevens voortrekker in het ontstaan van meerdere succesvolle spin-offs in het domein van de toegepaste microbiële ecologie. Hij heeft meerdere nationale en internationale prijzen gewonnen, maar is bovenal een inspirerend spreker en professor in the ware betekenis van het woord. Voor een snelle vooruitblik, kan je hier terecht.

 

Gent is een creatieve, innoverende stad op wetenschappelijk, technologisch en artistiek vlak. Een sterk beleid hierin laat ons toe om zowel nieuw talent als nieuwe ondernemers aan te trekken. Samen met de universiteit, hogescholen, de ondernemingen en het middenveld willen we van Gent een vat vol creativiteit maken, een voedingsbodem voor nieuwe ideeën en technologiën. Een echte Smart City dus. Christophe Peeters, zelf een burgelijk ingenieur van de UGent, en nu schepen van financiën, feesten, middenstand en innovatie aan stad Gent, zal meer uitleg verschaffen over Gent en innovatie. Bekijk zijn website hier.

 

Danielle Baetens is zaakvoerder binnen Grant@vice waar zij haar schouders zet onder het schrijven van lokale en Europese subsidiedossiers voor zowel bedrijven als overheden en universiteiten. Danielle is zelf burgerlijk scheikundig ingenieur van de UGent en behaalde haar doctoraat in het domein van de fosfaatverwijdering uit afvalwater. Na haar onderzoek aan de UGent en bij Vito, heeft zij zich gespecialiseerd in het ondersteunen van het innovatietraject voor derden. Grant@vice beoogt niet enkel het binnenhalen van de subsidie voor haar klanten, maar ondersteunt hen bij het opzetten van een effectief onderzoekstraject waarbij de resultaten van het project een versterking betekenen voor de bedrijfsdynamiek. Danielle streeft daarbij ook naar opzetten van consortia waarbij de verschillende partners een duidelijke meerwaarde bijdragen.

 

Multimedia

 

 

Onze sponsors